063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Probni rad prema Zakonu o radu - Trajanje, otkaz i obaveza obrazloženja

Probni rad je pravno definisan prema članu 36. Zakona o radu. Ovaj član propisuje uslove i pravila vezana za fazu probnog rada. Prema članu 36, Ugovor o radu može uključiti odredbu o probnom radu za obavljanje povezanih ili srodnih poslova koji su utvrđeni ugovorom o radu. Maksimalno trajanje probnog rada je šest meseci. Pre isteka tog perioda, poslodavac ili zaposleni mogu otkazati ugovor o radu sa minimalnim otkaznim rokom od pet radnih dana. Otkaz ugovora o radu podrazumeva obavezu poslodavca da pruži obrazloženje.

Takođe, otkaz za vreme probnog rada poslodavac ne može dati paušalno, već on mora biti rezultat stvarno sprovedenog postupka ocene i rezultata probnog rada zaposlenog.

Što znači, da poslodavac praćenje i ocenu probnog rada mora poveriti ili neposredno nadređenom, ili obrazovati komisiju sa jasnim kriterijumima i rokovima za ocenu i rezultate probnog rada.

Izmene Zakona o radu iz 2014. godine unete su u treći stav ovog člana. "Poslodavac je dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu." Pre ovih izmena, probni rad je mogao biti prekinut sa poštovanjem otkaznog roka, ali bez obaveze pružanja posebnog obrazloženja. Nakon ovih promena, poslodavac ima obavezu da sprovede proveru radnih i stručnih sposobnosti zaposlenog kako bi otkaz tokom probnog rada bio pravno osnovan. Međutim, u slučaju otkaza na kraju probnog rada, nije definisan otkazni rok. Ovaj stav se podudara sa Mišljenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00450/2014-02 od 1. septembra 2014. godine, koje glasi:

"Članom 36. stav 4. propisano je da zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu."

Odatle proizilazi da poslodavac tokom probnog rada ocenjuje sposobnosti zaposlenog, te ako se ocena pokaže nezadovoljavajućom, poslodavac može doneti rešenje o otkazu saglasno članu 36. stavu 4. i članu 185. stavu 5. zakona. Član 185. stav 5. propisuje da radni odnos prestaje danom dostavljanja rešenja. Sledi da sudski stavovi na ovom polju imaju konsenzus.

Međutim, ostaje pitanje da li je poslodavac obavezan da pruži obrazloženje za odluku o prestanku radnog odnosa po završetku probnog rada. Razmatrajući tačno odredbu člana 36. stav 4, čini se da ova obaveza ne postoji.

Novom odlukom Vrhovnog kasacionog suda Rev2. 3128/2020, potvrđuje se da:

"Mogućnost zasnivanja radnog odnosa uz ugovaranje perioda probnog rada i njegovo najduže trajanje, prestanak radnog odnosa pre isteka perioda probnog rada uz ostavljanje otkaznog roka od najmanje 5 radnih dana i prestanak radnog odnosa istekom ugovorenog perioda probnog rada, regulisano je odredbom člana 36. Zakona o radu (''Sl. glasnik RS'' br.24/05, ... i 75/14, važećeg u vreme donošenja pobijanog rešenja). Navedenom zakonskom odredbom propisano je da je poslodavac dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu u slučaju kada zaposlenom otkaže ugovor o radu pre isteka vremena za koji je ugovoren probni rad, u kom slučaju je dužan i da mu ostavi otkazni rok koji ne može biti kraći od pet radnih dana (član 36. stav 3. Zakona o radu). Međutim, stavom 4. ovog člana propisano je da zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti radni odnos prestaje danom isteka roka (probnog rada) određenog ugovorom o radu."

Ovaj pristup potvrđuje da je poslodavac dužan da pruži obrazloženje za odluku o prestanku radnog odnosa tokom probnog rada samo ako je otkaz pre isteka ugovorenog perioda probnog rada. Suprotno tome, prema članu 36. stavu 4. Zakona o radu, zaposlenom za koga poslodavac oceni da nije ispunio odgovarajuće radne i stručne sposobnosti, radni odnos prestaje istekom perioda probnog rada, pri čemu poslodavac nije obavezan da obezbedi otkazni rok niti da pruži posebno obrazloženje za odluku o prestanku radnog odnosa iz ovog razloga.

14.09.2021. godine