063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Kreator Ugovora o radu

Šablonski ugovor o radu predstavlja pravno valjan dokument koji definiše prava, obaveze i odgovornosti između poslodavca i zaposlenog. Ovaj besplatni šablonski obrazac ugovora o radu je prilagođen zakonskim zahtevima i može se lako popuniti prema vašim specifičnim potrebama.

Potrebno je samo popuniti polja koja su u okvirima i kasnijim klikom na dugme Preuzmi kao PDF dobijate spreman osnovni model Ugovora o radu.

Na osnovu članova 30 - 33. i 36. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US i 95/2018 – autentično tumačenje), Poslodavac: i Zaposleni: dana u

ugovaraju kako sledi

Član 1.

Ovaj ugovor o radu (u daljem tekstu: Ugovor), reguliše prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa Poslodavca i Zaposlenog. Zaposleni će obavljati poslove na poziciji , za koju se zahteva stepen stručne spreme.

Opis poslova:


 • Član 2.

  Zaposleni ovim ugovorom zasniva radni odnos na

  počev od, sa punim radnim vremenom, kada je dužan da stupi na rad u poslovnim prostorijama poslodavca i od kog datuma isti ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa.

  Zaposleni ima sva osnovna prava i obaveze iz Zakona i opštih akata Poslodavca, kao i ona prava i obaveze, koje su propisane odredbama ovog Ugovora.

  Poslodavac se obavezuje da, odmah po stupanju Zaposlenog na rad, podnese propisane prijave na obavezno socijalno osiguranje i da blagovremeno uplaćuje doprinose u skladu sa zakonom.

  Zaposleni je saglasan da, ako se ukaže potreba, izvršava i druge odgovarajuće dužnosti i zadatke koji ogovaraju njegovim kvalifikacijama, a nisu sadržani u opisu poslova Zaposlenog, kako odredi Poslodavac.

  Zaposleni je obavezan da izršava svoje obaveze u skladu sa uputstvima i instrukcijama Poslodavca.

  Zaposleni se obavezuje da radi savesno i odgovorno, u skladu sa pravilima struke, koristi sredstva rada na odgovarajući način i u potpunosti poštuje radnu i tehnološku disciplinu.

  Član 3.

  Mesto rada zaposlenog je na adresi poslodavca.

  Član 4.

  Zaposleni je zasnovao radni odnos sa punim radnim vremenom.

  Puno radno vreme u radnoj nedelji, sa polučasovnom dnevnom pauzom, iznosi 40 časova.

  Radna nedelja traje pet radnih dana, od ponedeljka do petka, radni dan traje osam časova, a u skladu sa prirodom i organizacijom posla radno vreme je klizno.

  Poslodavac ima pravo na privremenu ili trajnu promenu utvrđenog radnog vremena, s tim da je o tome dužan obavestiti Zaposlenog pet dana ranije, odnosno 48 časova unapred u slučaju potrebe posla usled nastupanja nepredviđenih okolnosti.

  Član 5.

  Zaposleni ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta.

  Zaposleni ima pravo na odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno u okviru 24 časa.

  Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno. Nedeljni odmor se, po pravilu, koristi nedeljom.

  Poslodavac može odrediti i neki drugi dan, ako to zahteva organizacija rada.

  Član 6.

  Na zahtev direktora ili lica koje on ovlasti, Zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran (u daljem tekstu: prekovremeni rad).

  Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno, a Zaposleni ne može da radi duže od 12 časova dnevno uključujući i prekovremeni rad.

  Član 7.

  Zaposleni ima pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu, u skladu sa zakonom u trajanju od 20 radnih dana, ukoliko je Zaposleni proveo celu kalendarsku godinu na radu, odnosno Zaposleni ima pravo na dvanaestinu tako utvrđenog godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos, shodno odgovarajućim odredbama Zakona o radu i opšteg akta poslodavca, kao i na osnovu odgovarajuće odluke – Rešenja poslodavca.

  Član 8.

  Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o radu, pod uslovom da je prethodno podneo pismeni zahtev za ovo odsustvo i da je primio odluku o odobravanju ovog odsustva pre početka odsustva.

  Pored prava na odsustvo iz stava 1. ovog člana, Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo još pet radnih dana u slučaju smrti člana uže porodice, rođenja deteta ili sklapanja braka, kao i pravo na dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući i dan davanja krvi, uz dokaz.

  Član 9.

  Zarada se sastoji od: 1) zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu; 2) zarade po osnovu doprinosa Zaposlenog poslovnom uspehu Poslodavca (nagrade, bonusi i sl.); 3) drugih primanja iz radnog odnosa.

  Pod zaradom u smislu stava 1. ovog člana smatra se zarada koja sadrži poreze i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

  Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji se od osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade i iznosi dinara u bruto isnosu za poslove koje obavlja.

  Poslodavac se obavezuje da Zaposlenom isplati zaradu u tekućem mesecu za prethodni mesec najkasnije do kraja tekućeg meseca.

  Član 10.

  Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu:

  1) za rad na dan praznika koji je neradni dan - 110% od osnovice; 2) za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade - 26% od osnovice; 3) za prekovremeni rad - 26% od osnovice; 4) po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca - 0,4% od osnovice.

  Član 11.

  Zaposleni ima pravo na naknadu troškova:

  1) za ishranu u toku rada za dane provedene na radu u visini od dinara neto - za jedan radni dan; 2) za regres za korišćenje godišnjeg odmora u visini od dinara mesečno;

  Član 12.

  Zaposleni ima pravo na naknadu troškova:

  1) za dolazak na rad i odlazak sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz; 2) za vreme provedeno na službenom putu na ime dnevnice u visini izdataka za putovanje, ishranu i prenoćište; 3) za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, po propisima koji važe za Zaposlene u organima Republike Srbije; 4) smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu u visini stvarnih troškova.

  Član 13.

  Odredbe Zakona o radu u njegovoj važećoj verziji u datom trenutku i druge odredbe merodavnih zakona Republike Srbije, kao i odredbe Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i drugih opštih akata kojima su utvrđeni standardi i procedure rada, primenjivaće se na prava, obaveze i odgovornosti koje nisu regulisane ovim ugovorom.

  Član 14.

  Ovaj ugovor je sačinjen u tri istovetna primerka, od kojih se jedan predaje Zaposlenom, a dva zadržava Poslodavac.

  U , dana

  POSLODAVAC

  __________

  ZAPOSLENI

  _________