063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Prenos udela u društvu sa ograničenom odgovornošću

Šta je udeo?

Udeo je i imovinsko i neimovinsko pravo. Svaki član može imati samo jedan udeo. Član društva koji je uneo ulog u osnovni kapital društva, na osnovu tog ulaganja stiče udeo.

Prilikom unosa uloga u društvo, vrednost udela koja se stiče po osnovu tog uloga je proporcionalna vrednosti uloga u odnosu na ukupnu vrednost osnovnog kapitala društva.

To neće biti slučaj ako je osnivačkim aktom ili jednoglasnom odlukom skupštine određeno drugačije. Tada je moguće da se prilikom pristupa novih članova društvu, zahteva unošenje veće vrednosti od vrednosti udela koji se stiče.

Prenos udela

Prenos udela se vrši uz naknadu ili bez naknade, pismenim ugovorom ili na drugi način propisan zakonom, uz obaveznu overu potpisa na Ugovoru od strane javnog beležnika. Moguće je preneti ceo udeo ili samo deo udela.

Prenosilac udela solidarno odgovara sa sticaocem udela za sve obaveze prema društvu po osnovu svog neuplaćenog ili neunetog uloga u osnovni kapital društva, kao i za obavezu dodatnih uplata u pogledu tog udela, a prema stanju na dan prenosa udela.

Prenosilac udela koji želi da proda ili pokloni svoj udeo je dužan da pre prenosa udela trećem licu svoj udeo ponudi postojećim članovima društva koji imaju pravo preče kupovine.

Dakle, prenosilac mora sačiniti ponudu u pismenom obliku sa svim potrebnim podacima, kao i odrediti cenu za koju se udeo prodaje. Rok za odgovor na ponudu može biti odd 30 do 90 dana, na način kako je predviđeno osnivačkim aktom društva. Tek ako po isteku navedenog roka postojeći članovi daju izjavu da ne žele da kupe udeo, ili u roku ne odgovore na ponudu, moguće je preneti udeo na treće lice, odnosno novog člana.

26.03.2024. godine