063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Advokat za radno pravo: Zaštita prava zaposlenih i poslodavaca

Šta je radno pravo?

Radno pravo obuhvata pravne norme koje regulišu odnose između poslodavaca i zaposlenih.

Poslodavac je svako domaće ili strano, fizičko ili pravno lice koje zapošljava radnu snagu i preuzima odgovornost za organizaciju rada, isplatu zarada, osiguranje radnih uslova i sve ostale aspekte vezane za radne odnose u skladu sa zakonskim propisima.

Ova grana prava ima za cilj da zaštiti prava zaposlenih, uspostavi radne odnose, definiše radno vreme, uslove rada, visinu zarade i druge aspekte radnog okruženja. Kroz radno pravo postavljaju se standardi koji osiguravaju pravičan tretman zaposlenih, uzimajući istovremeno u obzir potrebe i interese poslodavaca.

Zaštita prava zaposlenih: Ključna uloga radnog prava

Jedna od ključnih uloga radnog prava je zaštita radnika od zloupotreba i nepravdi. Zakon o radu, kao glavni zakon u ovoj oblasti postavlja jasne smernice za postupanje poslodavaca prema zaposlenima, osiguravajući da se poštuju minimalni standardi radnih uslova i prava radnika. Ovo uključuje i zaštitu od diskriminacije na radnom mestu, pravo na odmor i odgovarajuću naknadu za rad.

Advokat za radno pravo pruža sledeće usluge:

  1. Savetovanje i zastupanje: Stručni saveti i efikasno zastupanje u disciplinskim postupcima, slučajevima mobinga, naknadi štete, otkazu ugovora o radu i drugim oblastima radnog prava, noćni rad, otkaz ugovora o radu, odsustva, prava zaposlenih kod promene poslodavca, isplata neisplaćenih zarada i drugih primanja iz radnog odnosa, višak zaposlenih, izmena ugovorenih uslova rada i zabrana konkurencije.
  2. Ugovori o radu: Kreiranje i analiza ugovora o radu i ostalih radno-pravnih ugovora, Pravilnika o radu, Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta i ostalih radno-pravnih akata.
  3. Sporovi i arbitraže: Zastupanje u radnim sporovima, od nezakonitog otkaza do diskriminacije, pred sudovima i drugim organima.
  4. Radne vize i migracije: Regulisanje radno-pravnih pitanja vezanih za radne vize i migracije, odnosno zapošljavanje stranaca.

Kontaktirajte nas ako tražite advokata za radno pravo u Beogradu.