063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Probni rad je uređen Zakonom o radu koji u članu 36. propisuje: “Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. Probni rad može da traje najduže šest meseci. Pre isteka vremena za koji je ugovoren probni rad, poslodavac ili zaposleni može da otkaže ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana. Poslodavac je dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu. Zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.”

Izmenama Zakona o radu iz 2014. godine dodata je odredba u stav 3. “Poslodavac je dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu.” Do tih izmena probni rad je mogao biti otkazan uz poštovanje otkaznog roka, ali bez posebnog obrazloženja. Nakon izmena, obaveza je poslodavca da ustanovi način provere radnih i stručnih sposobnosti zaposlenog, kako bi prestanak radnog odnosa otkazom u toku probnog rada bio zakonit. Ali, otkazni rok nije propisan u slučaju otkaza istekom probnog rada. U tom smislu ide i Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00450/2014-02 od 1. septembra 2014. godine koje glasi:

“Članom 36. stav 4. propisano je da zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu."

Iz navedenog sledi da poslodavac u toku probnog rada vrši ocenu sposobnosti zaposlenog, te ako je ta ocena nezadovoljavajuća poslodavac će rešenje o otkazu dati saglasno članu 36. stav 4. i članu 185. stav 5. zakona.” Pomenuti član 185. Stav 5. propisuje da radni odnos prestaje danom dostavljanja rešenja. U tom smislu je sudska praksa jedinstvena.

No, postavlja se pitanje da li je poslodavac dužan da obrazlaže Rešenje o prestanku radnog odnosa istekom probnog rada. Doslovnim tumačenjem odredbe člana 36. stava 4. reklo bi se ta takva obaveza ne postoji.

E na tom stanovištu je i nova odluka Vrhovnog kasacionog suda Rev2. 3128/2020. “Mogućnost zasnivanja radnog odnosa uz ugovaranja perioda probnog rada i njegovo najduže trajanje, prestanak radnog odnosa pre isteka perioda probnog rada uz ostavljanje otkaznog roka od najmanje 5 radnih dana i prestanak radnog odnosa istekom ugovorenog perioda probnog rada, regulisano je odredbom člana 36. Zakona o radu (''Sl. glasnik RS'' br.24/05, ... i 75/14, važećeg u vreme donošenja pobijanog rešenja). Navedenom zakonskom odredbom propisano je da je poslodavac dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu u slučaju kada zaposlenom otkaže ugovor o radu pre isteka vremena za koji je ugovoren probni rad, u kom slučaju je dužan i da mu ostavi otkazni rok koji ne može biti kraći od pet radnih dana (član 36. stav 3. Zakona o radu). Međutim, stavom 4. ovog člana propisano je da zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti radni odnos prestaje danom isteka roka (probnog rada) određenog ugovorom o radu.

"Pravilna primena navedenih zakonskih odredaba podrazumeva da je poslodavac u obavezi da u rešenju o prestanku radnog odnosa obrazloži svoju odluku kojima dokazuje da zaposleni nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti, odnosno da su njegovi rezultati rada nezadovoljavajući – samo u slučaju kada mu se ugovor o radu otkazuje pre isteka ugovorenog perioda probnog rada. Suprotno tome, na osnovu člana 36. stav 4. Zakona o radu, zaposlenom za koga poslodavac oceni da nije pokazao odgovarajuće radne i/ili stručne sposobnosti, radni odnos prestaje istekom perioda probnog rada, u kom slučaju poslodavac nije dužan da mu ostavlja otkazni rok, niti je u obavezi da posebno obrazlaže odluku o prestanku radnog odnosa po ovom osnovu.”

14.09.2021. godine