Ništavost odredbe ugovora o kreditu

U prilogu se nalazi Presuda o ništavosti odredbe Ugovora o kreditu o naknadi banci za obradu kredita.

Presuda, ništavost